top of page

Regulamin

To trzeba wiedzieć

Sklep Array powstał, aby zapewnić naszym klientom dostęp do uczciwych, korzystnych i przyjemnych zakupów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące naszych zasad. Zapoznaj się z nimi, a jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ARRAY-WORLD.COM

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ferly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.array-world.com oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.array-world.com prowadzony jest przez spółkę Ferly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Felińskiego 48/3 01-563, Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000867106; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł.; NIP 5252840972, REGON 387474502, adres poczty elektronicznej: hello@array-world.com oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 602 495 224

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowią inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 • Sklep – Sklep internetowy Array-world.com, znajdujący się pod adresem internetowym www.array-world.com

 • Towary – wszystkie produkty, które możesz nabyć w Sklepie

 • Sprzedawca – Ferly Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. A. Felińskiego 48 lok. 3, 01-563 Warszawa, będąca właścicielem Sklepu

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

 • Konsument to (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności ,z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów

 • Regulamin – niniejszy regulamin

 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość przez Klienta ze Spółką. Do umowy sprzedaży stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 2. Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie i zawierania Umów sprzedaży.

 3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet.

 4. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w tym ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia takiej oferty.

 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

 6. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane. Klient ma dostęp do informacji w szczególności na temat ich cen oraz materiałów, z których są wykonane.

 7. Klient Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu.

  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Realizacja zamówień następuje wyłącznie w dni robocze.

  3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu w Sklepie danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru, kontaktu oraz wygenerowania paragonu/faktury.

  4. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie w pole “Złóż zamówienie”. Konieczna jest akceptacja Regulaminu. Podczas składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian.

  7. Zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz jego szczegóły. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  9. Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:

   1. dane teleadresowe Klienta są nieprawidłowe lub niepełne bądź uniemożliwiają wysyłkę Towaru,

   2. nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych,

   3. płatność nie zostanie uiszczona w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta przelewu zwykłego jako sposobu płatności.

  10. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.9.1. płatność zostaje zwrócona Klientowi w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność za zamówienie.

  11. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

 1. DOSTAWA I ODBIÓR

  1. Towar wysyłany jest po otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę, w ciągu 4 dni roboczych następujących po dniu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zakupione Towary są dostarczone pod wskazany adres za pomocą wybranej przez Klienta formy dostawy z opcji dostępnych w Sklepie. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to do 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 9 dni roboczych. 

  2. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 1. SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

  1. ​Ceny podane w Sklepie, zamieszczone przy danym Towarze, stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

  2. Cena danego Towaru podawana w Sklepie wiąże Sprzedawcę od momentu złożenia zamówienia. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

  3. W polskiej wersji językowej Sklepu ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

  4. Sklep umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez system płatność PayU.

  5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

  6. W przypadku wyboru płatności przelewem zwykłym, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Towar w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego zakup.

 1. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

   2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Biura Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

  5. Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres Biura Sprzedawcy na adres ul. Felińskiego 48/3 01-563 Warszawa  lub elektronicznie na adres email: hello@array-world.com  

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA (KONSUMENCI)

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym umowy o świadczenie usług), które może być wykonane, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:

7.1.1 objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

7.1.2 dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa sprzedaży.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą .

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

7.2.1 pisemnie na adres Biura Sprzedawcy,

7.2.2 w formie elektronicznej na adres hello@array-world.com .

7.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu w zakładce „DOSTAWA I ZWROT” oraz przekazywany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej przy składaniu zamówienia.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

7.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Biura Sprzedawcy.

7.9  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.9.1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9.2. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu chyba, że Sprzedawca udostępnił Konsumentowi możliwość skorzystania z darmowego zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.12.1.  (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 

8.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

8.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ​Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Ferly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Felińskiego 48/3 01-563, Warszawa NIP 5252840972

 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji zamówień oraz wszelkiego rodzaju komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:

  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

  2. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;

  4. zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;

  5. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

  6. zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;

  7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu –
   – o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.

 8. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 9. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2021

10. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Dostawa i Zwroty: Zasady sklepu
Dostawa i Zwroty: RestaurantsReservations_Widget
bottom of page